Salgs- og leveringsbetingelser

Vi hjælper vores kunder med at udvikle en attraktiv online forretning og at fastholde den forbedrede position.

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

 • 1.1
  For enhver avtale (heretter ref.til som “leveranseavtale”) inngått med Green Click Media (heretter ref.til som “GCM”) som leverandør gjelder nåværende salgs- og leveringsbetingelser som ansees akseptert av kjøper. Avvikende innkjøpsbetingelser fra kjøper gjelder kun i de tilfeller de er akseptert skriftlig av begge parter.

  1.2
  En leveringsavtale er først bindende for GCM når kjøper har mottatt skriftlig ordrebekreftelse, eller når levering er skjedd.

  1.3
  Dersom det er utlevert produkter fra GCM på prøve eller til lån, kan disse slettes av GCM når prøveperioden er slutt. Mottakeren står ansvarlig for eventuelle omkostninger i forbindelse med installasjon.

  1.4
  Bilder og beskrivelser av produkter eller ytelser i brosjyrer, kataloger, prospekter og lignende er omtrentlige, og kan ikke ansees som garantier om egenskaper. GCM tar forbehold om konstruktions- og/eller design-endringer m.h.t. produkter før leveringstidens indtreden og under forløpet av flere leveringer.

  1.5
  Garantier, supplerende avtaler og endringer av enhver kontrakt skal skje skriftlig mellom kjøper og GCM

 • 2.1
  GCMs priser er fastsatt ekslusiv oppsett og moms. GCM er berettiget til å kreve egen avgift for installation og levering.

  2.2
  Fastsettelse av pris er baseret på omkostningsnivået ved inngåelsen av avtalen. Dersom det i tiden mellom avtaleinngåelsen og den avtalte leveringstid oppstår endringer i leverandørprisnivået for software eller tjenesteytelser, er GCM berettiget til å foreta en tilsvarende pris korreksjon.

  2.3
  Samtlige fakturaer forfaller til betaling ved overgivelse, med mindre annet er skriftligt avtalt. Dersom det fremgår av fakturaens forside innvilges det kontantrabatt, som da trekkes fra fakturabeløbet. Rabattens størrelse fremgår av fakturaens forside.

  2.4
  Kjøper er uberettiget til bruk av motregning basert på krav som ikke er skriftlig akseptert av GCM.

 • 3.1 Dersom kjøper ikke foretar betaling til rett tid, eller om GCM mottar utilstrekkelig og/eller etter GCMs oppfattelse negative kredittopplysninger om kjøper, er GCM berettiget til å stanse ytterligere leveringer. Dette inntil det foreligger forskuddsbetaling eller hensiktsmessig sikkerhet. Dersom forskuddsbetalingen eller sikkerheten ikke er på plass innen den - av GCM - fastsatte fristen, er GCM berettiget til enten å heve leveranseavtalen eller fastholde denne. I slike tilfeller kan GCM kreve sine tap og omkostninger dekket, inkludert advokatomkostninger.

  3.2
  Skal betaling være i rater, vil den fulle restgjeld forfalle til omgående innfrielse, dersom kjøper helt eller delvist er i mora med 1 rate.

  3.3
  Ved enhver forsinket betaling har GCM uten forutgående påminnelse rett til å beregne seg en rente på 1,5% pr. påbegynt måned fra fakturaens forfallstid til betaling skjer.

 • 4.1
  GCM forbeholder seg eiendomsretten til det solgte, inntil full betaling er i orden. GCM er i tilfelle kjøpers mislighold av innbetaling berettiget til å uten forvarsel avbryte det leverte. Ved tilbaketakelse i henhold til eiendomsforbeholdet, skal kjøper erstatte ethvert tap og samtlige omkostninger, også inkludert advokatomkostninger, som GCM måtte bli påført grunnet dette.

 • 5.1 Med mindre annet skriftlig er fastsatt fra GCMs side eller skriftlig avtalt mellom parterne, skjer levering snarest mulig og i forhold til leveringstider hos GCMs underleverandører. Leveringstiden anses som overholdt når GCM innen avtalt tid kan dokumentere at produkt eller ytelse er avsendt eller står til rådighet.

  5.2
  Med mindre annet er skriftlig avtalt, forlenges leveringstiden tilsvarende dersom kjøper fremsetter ønske om endringer eller supplement.

 • 6.1
  Foreligger det forsinkelse fra GCMs side med hensyn til levering av produkter eller ytelser, og kjøper ønsker å iverksette rettslige tiltak, skal kjøper innen 2 dager etter forsinkelsen er indtrådt gi GCM et rimelig varsel for å foreta levering.
  Utløper dette rimelige varsel uten at levering er foretatt, er kjøper berettiget til å heve avtalen om leveranse. Dersom kjøper ikke innen de 2 nevnte dagene etter forsinkelsen er oppstått gir GCM et rimelig varsel, anses forsinkelse ikke å foreligge. Dette siden GCM kun skal foreta levering snarest mulig.

  6.2
  I tilfelle av force majeure er GCM imidlertid fri for ethvert ansvar.

 • 7.1
  GCMs eventuelle garantier har kun virkning for mangler som gjør produktet eller ytelsen ubrukelig. For leverandørgarantier gjelder de i garantierne inneholdte vilkår

  7.2
  En mangel anses ikke å foreligge, dersom kjøper har anvendt det leverte produktet feil eller uhensiktsmessig, dette gjelder også dersom kjøper ikke har fulgt retningslinjer fra GCMs underleverandører eller eventuelle retningslinjer utarbeidet av GCM. Dette gjelder også dersom kjøper eller tredjemann uten GCMs samtykke har gjort reparasjon eller foretatt inngrep i det leverte.

  7.3
  Med mindre annet er skriftlig avtalt, gjelder det for de varenummer som i de av GCM udstedte ordrebekræftelser er mærket med en stjerne, at disse varer ikke supporteres av GCMs tekniske avdeling.

  7.4
  Opplysninger fra GCM, eller fra dennes leverandører, om anvendelse og anvendelighet av produkter er kun veiledende. GCM bærer ikke ansvaret for om det leverede oppfyller kjøpers behov eller anvendelsesformål, med mindre GCM har avgitt uttrykkelig og skriftlig tilsagn om dette.

  7.5
  Ved mottagelsen av det som er levert fra GCM skal kjøper straks foreta en grundig undersøkelse av det leverte. Dersom kjøper konstaterer eller burde konstatere at det som er levert lider av mangler, skal kjøper skriftlig gjøre mangelen gjeldende innen 14 dager etter at manglen er eller burde være konstateret. Reklamerer ikke kjøper innen tidsfristen, bortfaller kjøpers rett til å si ifra/klage.

  7.6
  Ved begrunnet og rettidig reklamasjon er GCM etter eget valg og innenfor rimelig tid forpliktet til å utbedre mangelen. Dersom GCM foretar rettidig utbedring, er kjøper uberettiget til å heve leveranseavtalen eller å kreve erstatning eller annen kompensasjon som følge av manglen (forsinkelse anses ikke å foreligge under disse omstendigheder). I forbindelse med eventuel utbedring skal kjøper loyalt medvirke til at slike foranstaltninger kan gjennomføres. GCM er forpliktet til å foreta en eller flere utbedringer og kan kreve at kjøper stiller sikkerhet for betaling av det leverte eller for andre leveranser, dersom kjøper er innvilget kredit. Dersom utbedring ikke skjer rettidigt kan kjøper heve leveranseavtalen, eller kreve kjøpesummen forholdsmessig nedsatt, da kjøpers rettslige virkemidler er begrenset til dette.

  7.7
  Den lange reklamasjonsfristen i Kjøpslovens §54 er ikke gjeldende for leveranser fra GCM, med mindre annet er skriftlig avtalt. Dersom det foretas utbedring, kan eventuelle reklamasjoner ikke gjøres gjeldende lenger enn den oprinnelige avtalte reklamasjonsperiode.

 • 8.1
  Kjøpers heverett er begrenset da kjøper i utgangspunktet kun kan heve leveranseavtalen for den del av den samlede leveransen som måtte være forsinket. Dette gjelder også ved force majeure, eller ved mangler, med mindre forsinkelsen eller mangelen må anses å være av avgjørende og vesentlig betydning for kjøper, og dette er begrunnet i sammenhengen mellom leveransene.

 • 9.1
  GCMs eventuelle erstatningsansvar begrenser seg til tilfeller hvor GCM har utvist grov uaktsomhet eller forsett, og erstatningsansvaret omfatter ikke indirekte tap av noen art, herunder driftstap, avancetap, tap av data, tap av goodwill og lign. Videre er GCMs eventuelle erstatningsansvar maksimert til et beløp tilsvarende 10% av det samlede vederlag i henhold til leveranseavtalen.

  9.2
  Med hensyn til produktansvar gjelder det i punkt 9.1 anførte og følgende, med mindre annet følger av ufravikelig dansk lovgivning. GCM er ikke ansvarlig for skade som inntreffer mens det solgte er i kjøpers besittelse. GCM er heller ikke ansvarlig for skade på produkter som er fremstilt av kjøper, og hvor GCM produkter inngår, heller ikke for produkter hvor noe av kjøpers produkter inngår. l den utstrekning GCM måtte bli pålagt produktansvar og overfor tredjemann, er kjøper forpliket til å holde GCM skadesløs i samme omfang som GCMs ansvar er begrenset.

 • 10.1
  Ingen av parterne kan anses å ha misligholdt sine forpliktelser overfor den andre parten, hvis årsaken til den manglende oppfyllelse er omstendigheter som den gjeldende part ikke har full rådighet over. Dette kan for eksempel være manglende eller utilstrekkelig levering fra leverandører, arbeidsnedleggelse, værmessig, transportforhold. osv., idet slike forhold betraktes som force majeure. Dog er hver av parterne berettiget til å heve leveranseavtalen dersom en av de nevnte omstendigheter har foreligget i mer enn 30 påfølgende arbeidsdager.

 • 11.1
  For øvrige serviceytelser, inkludert rådgivning og veiledning etc., beregnes de i leveranseavtalen avtalte timesatser. Dersom leveranseavtale ang dette ikke er inngått, gjelder GCMs til enhver tid gjeldende timesatser. Dersom omkostningsfaktorer som er bestemmende for beregningen av prisen skulle endre seg under serviceytelsenes varighet, er GCM berettiget til å foreta en passende prisregulering etter meddelelse om dette til kjøper. De nye priser trer i kraft fra reguleringens bekjentgjørigelse. Transportomkostninger og øvrige utlegg beregnes separat.

 • 12.1
  Tvister i henhold til de gjeldende salgs- og leveringsbetingelser avgjøres ved retten i Aalborg, som er avtalt verneting.

Hent salgs- og leveringsbetingelser

Hent som PDF